ബിഹാറിലെ ബെഗുസാരായിയില് ഒന്നിലധികം വികസന പദ്ധതികള് ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു

Estimated read time 1 min read


1.48 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം എണ്ണ, വാതക പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും 13,400 കോടിയിലധികം
രൂപയുടെ നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും


രാജ്യത്തെ കന്നുകാലി മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാബേസ് ‘ഭാരത് പശുധൻ’ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു – ‘1962 ഫാർമേഴ്സ് ആപ്പ്’

പുറത്തിറക്കി “ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സർക്കാരിന്റെ ശക്തി കാരണം ബീഹാർ ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞതാണ്”

” “ബീഹാർ വിക്ഷിത് ആയാൽ ഇന്ത്യയും വിക്ഷിത് ആയി മാറും”

ബീഹാറും കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ശാക്തീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചരിത്രം.

‘യഥാര്ത്ഥ സാമൂഹിക നീതി കൈവരിക്കുന്നത് ‘തുഷ്ഠിക്കാരന്’ അല്ല, ‘സന്തുഷ്ടിക്കാരന്’ വഴിയാണ്. “ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ട പരിശ്രമത്താൽ

ബീഹാർ വിക്ഷിത് ആകാൻ പോകുന്നു” എന്നതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥ സാമൂഹിക നീതി കൈവരിക്കുന്നത്.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours