അഖിലേന്ത്യാ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശo

Estimated read time 1 min read

ലോക് സഭാ സ്പീക്കര് ശ്രീ ഓം ബിര് ള ജി, രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര് മാന് ശ്രീ ഹരിവംശ് ജിമഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിന്ഡെ, നിയമസഭാ സ്പീക്കര് രാഹുല് നര്വേക്കര് അതെ, രാജ്യത്തെ വിവിധ നിയമസഭകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ ,

ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ.

അഖിലേന്ത്യാ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ് സ് കോണ് ഫറന് സില് നിങ്ങള് ക്കെല്ലാവര് ക്കും എന്റെ ശുഭാശംസകള് . ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളനം കൂടുതൽ സവിശേഷമാണ്. 75-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ജനുവരി 26 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു, അതായത് ഭരണഘടന ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ബന്ധമോ കാണിക്കുന്ന കേസ് അവസാനിപ്പിക്കൽ അതും 75 വര് ഷം . ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും നാട്ടുകാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കാന് ഞാന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാനദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ വണങ്ങുന്നു .

പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ ഈ കോൺഫറൻസിനായി, നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആശയങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് വോട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. അവർ അതിനനുസൃതമായി ജീവിച്ചു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർക്കും ഈ അവസരമുണ്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ആദർശങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രചോദിതനായി . എടുക്ക്. നിങ്ങളുടെ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കണം തലമുറകൾ അത് അവർക്ക് ഒരു പൈതൃകമായി മാറാം.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രധാനമായും നിയമനിർമ്മാണസഭകളാണെന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു.തൊഴിൽ സംസ്കാരം സമിതികളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കും. ഇവ വളരെ അത്യാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള് ഓരോ വ്യക്തിയെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്.പ്രതിനിധി ഇത്തരത്തിലുള്ള അവലോകനവും ചർച്ചയും പരിശോധിക്കുകയാണ്.അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും. ഒരു ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പെരുമാറുന്ന രീതി, അവന്റെ രാജ്യം പാര്ലമെന്ററി സമ്പ്രദായത്തെയും ഇതേ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. സഭയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പെരുമാറ്റവും സഭയുടെ അന്തരീക്ഷവും തുടരുന്നു എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി തുടരാനും സഭയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കോൺഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ സഹായകരമാകും.

സഭയിലെ ഒരു അംഗം മര്യാദ ലംഘിച്ചാൽ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ചട്ടപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ സഭ ഒഴികെ മുതിര് ന്നയാള് ആ അംഗത്തോട് വിശദീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാല് ഭാവിയില് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും.തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത്, സഭയുടെ അന്തരീക്ഷം അതിന്റെ മര്യാദ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് , ചില രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ നാം കണ്ടു അത്തരം അംഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പാർട്ടി അതിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.അവർ പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പാര്ലമെന്റായാലും നിയമസഭയായാലും ഈ സാഹചര്യം ആര്ക്കും നല്ലതല്ല. സഭയുടെ മര്യാദ എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം ഈ ഫോറത്തിൽ ഈ ചർച്ച വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ന് നാം മറ്റൊരു മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായി, സഭയിലെ ഒരു അംഗത്തിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പൊതുജീവിതത്തിലെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കോടതി ശിക്ഷിച്ച അഴിമതിക്കാരെയും ഞങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . അവർ മഹത്വവൽക്കരണം രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. ഇത് എക്സിക്യൂട്ടീവിനോടുള്ള അവഹേളനമാണ്, ഇത് ജുഡീഷ്യറിയെ അപമാനിക്കലാണ്, ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അപമാനമാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ റോഡ്മാപ്പ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

അമൃത്കലിൽ, രാജ്യം ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അതിന്റെ നിയമസഭയ്ക്കും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് . നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് മാത്രമേ ഇന്ത്യ പുരോഗമിക്കൂ. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണവും എക്സിക്യൂട്ടീവും കൈവരിക്കുമ്പോൾ പുരോഗതി കൈവരിക്കും നാം ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിയമസഭ കൂടുതൽ സജീവമാണ്. എത്രത്തോളം ജോലി ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകും. അതിനാൽ കമ്മിറ്റികളുടെ ശാക്തീകരണം, നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവയുടെ വിഷയം K പ്രധാനമാണ്.

അനാവശ്യ നിയമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വര് ഷത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് കേന്ദ്ര സര് ക്കാര് എടുത്തത് . നിയമം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയവർ . ഒരു തരത്തില് അവര് ഒരു ഭാരമായി മാറിയിരുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ ലളിതവൽക്കരണം സാധാരണക്കാരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ചു. നാം ജീവിതം സുഗമമാക്കി. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ എന്ന നിലയിൽ , നിങ്ങൾ അത്തരം നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവയുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സർക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ബോധമുള്ള ചില നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും. ഇത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തില് വലിയ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

സുഹൃത്തുക്കളെ,

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മാത്രമാണ് പാര്ലമെന്റ് നാരീശക്തി വന്ദനം അംഗീകരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാം.നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ നിയമം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് അംഗീകരിച്ചു. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം, അതിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയും ഉൾപ്പെടും സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു യുവരാജ്യത്ത്, കമ്മിറ്റികളിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾ കാണണം . വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകണം. നമ്മുടെ യുവ ജനപ്രതിനിധികൾ സഭയിലും നയത്തിലും സംസാരിക്കണം നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം 

2021 ല് നിങ്ങളുമായുള്ള ചര്ച്ചയില് ഞാന് ഒരു രാഷ്ട്രം-ഒരു നിയമനിര്മ്മാണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു .സംസാരം അതായിരുന്നു. നമ്മുടെ പാര് ലമെന്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും എന്നറിയുന്നതില് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇ-വിധാൻ, ഡിജിറ്റൽ പാർലമെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ചെയ്യുന്നു . ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാന് ഞാന് ഒരിക്കല് കൂടി നിങ്ങളെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നു . എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി . ഈ സമ്മേളനം വിജയകരമായി നടത്തിയതില് നിങ്ങളെല്ലാ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര് മാരും സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വളരെ അധികം നന്ദി.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours