ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് വോട്ടർ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ വഴി വോട്ട് ചെയ്യാം

Estimated read time 0 min read

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കളക്ടറേറ്റിലും ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വഴി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 25) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ പ്രവർത്തിക്കും. വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും, മറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കളക്ടറേറ്റിലെ ജില്ലാ പ്ലാനിങ് ഹാളിലെ വോട്ടർ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours