പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തു

Estimated read time 1 min read

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സേവന സ്ഥാപനമായും ജനങ്ങളുടെ പിഎംഒയെ തുടക്കം മുതലേയും മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ശ്രീ മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “പുതിയ ഊര് ജ്ജത്തിന്റെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായി മാറുന്ന ഒരു ഉത്തേജക ഏജന്റായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ വികസിപ്പിക്കാന് ഞങ്ങള് ശ്രമിച്ചു”, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശക്തിയുടെയും സമര് പ്പണത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാര് ഢ്യത്തിന്റെയും പുതിയ ഊര് ജ്ജമാണ് ഗവണ് മെന്റിന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, അര് പ്പണബോധത്തോടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സര്ക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് മോദി മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് മനസ്സുകളാണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് വഹിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി പൗരന്മാരാണ് അതിന്റെ കഴിവുകളുടെ മഹത്വത്തിന് സാക്ഷികളാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

തന്റെ ടീമില് ഉള് പ്പെട്ട ആളുകള് ക്ക് സമയ പരിമിതികളോ ചിന്തയ്ക്ക് പരിമിതികളോ പരിശ്രമത്തിന് ഏതെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ശ്രീ മോദി അടിവരയിട്ടു. “രാജ്യം മുഴുവന് ഈ ടീമില് വിശ്വസിക്കുന്നു”, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗമായവര് ക്ക് നന്ദി പറയാനും അടുത്ത 5 വര് ഷത്തേക്ക് വിക്ഷിത് ഭാരതിന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകാനും രാഷ്ട്രനിര് മാണത്തിനായി സ്വയം സമര് പ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ‘വിക്ഷിത് ഭാരത് 2047’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാം ഒരുമിച്ച് ‘രാഷ്ട്രം ആദ്യം’ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും’, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തന്റെ ഓരോ നിമിഷവും രാജ്യത്തിന്റേതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

ആഗ്രഹത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും സംയോജനം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് കഠിനാധ്വാനം പൂരകമാകുമ്പോഴാണ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിശദീകരിച്ചു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം സുസ്ഥിരമാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ രൂപമെടുക്കുന്നു, അതേസമയം നിരന്തരം പുതിയ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഒരു തരംഗം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്തെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ഭാവിയില് കഴിഞ്ഞ 10 വര് ഷമായി ചെയ്ത പ്രവര് ത്തനങ്ങളെ മറികടന്ന് ആഗോള മാനദണ്ഡം തകര് ക്കാന് തന്റെ ടീമിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മറ്റൊരു രാജ്യവും ഇതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നാം രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ചിന്തയുടെ വ്യക്തത, ബോധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം എന്നിവയാണ് വിജയത്തിന്റെ മുൻകരുതലുകൾ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എടുത്തുപറഞ്ഞു. “ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, പരാജയം അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനായി സ്വയം സമര് പ്പിച്ച ഇന്ത്യാ ഗവണ് മെന്റിലെ ജീവനക്കാരെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഗവണ് മെന്റിന്റെ നേട്ടങ്ങളില് വലിയൊരു പങ്ക് അവര് അര് ഹിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. “ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരത്തിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു,” പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. പുതിയ ആശയങ്ങള് വികസിപ്പിക്കാനും ചെയ്യുന്ന പ്രവര് ത്തനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വര് ദ്ധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഊര് ജ്ജത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു, വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ ഉള്ളിലെ വിദ്യാര് ത്ഥിയെ ജീവനോടെ നിലനിര് ത്തുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours