പ്രധാൻ മന്ത്രി സൂര്യോദയ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരു കോടി വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂരയിൽ സൗരോർജ്ജം

Estimated read time 1 min read

ഒരു കോടി വീടുകള് ക്ക് മേല് ക്കൂരയില് സൗരോര് ജം ലഭ്യമാക്കുന്ന ‘പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യോദയ യോജന’ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“ഇന്ന്, അയോധ്യയിലെ ജീവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ശുഭ അവസരത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ സ്വന്തമായി സോളാർ റൂഫ് ടോപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന എന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു.

അയോധ്യയില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഞാന് എടുത്ത ആദ്യത്തെ തീരുമാനം, ഒരു കോടി വീടുകളില് മേല്ക്കൂര സൗരോര്ജ്ജം സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മുടെ സര്ക്കാര് ‘പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യോദയ യോജന’ ആരംഭിക്കും എന്നതാണ്. ഇത് ദരിദ്രരുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഊർജ്ജ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രധാനമന്ത്രി X-ൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു:

“ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും സൂര്യവംശി ശ്രീരാമന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു.

ഇന്ന്, അയോധ്യയിലെ ജീവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ശുഭവേളയില്, ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് അവരുടെ വീടുകളുടെ മേല്ക്കൂരയില് സ്വന്തമായി സൗരോര്ജ്ജ മേല്ക്കൂര മേല്ക്കൂര സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന എന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെട്ടു.

അയോധ്യയില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം, ഒരു കോടി വീടുകളില് മേല്ക്കൂര സൗരോര്ജ്ജം സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മുടെ സര്ക്കാര് ‘പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യോദയ യോജന’ ആരംഭിക്കുമെന്ന ആദ്യ തീരുമാനം ഞാന് എടുത്തു.

ഇത് ദരിദ്രരുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും വൈദ്യുതി ബില് കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഊര് ജ്ജ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. “

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours